Macedonia

Zakon_za_kvalitet.zip (ZIP Archive)

objaveni_akti_od_zakon_za_stocarstvo.zip (ZIP Archive)

PROGRAMA ZA FINANSISKA PODDRKA NA RURALNIOT RAZVOJ ZA 2012 GODINA.pdf

Закон за изменување и дополнување на законот за ѓубриња

Закон за виното

Закон за изменување и дополнување на закон за виното

Закон за изменување и дополнување на законот за воспоставување мрежа за прибирање на сметководствени податоци од земјоделски стопанства

Одлука уставен суд – Закон за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за изменување и дополнување на законот за државниот инспекторат за земјоделство

Закон за изменување и дополнување на законот за здравјето на растенијата

Закон за изменување и дополнување на законот за здравјето на растенијата

Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделско земјиште

Исправка на законот за изменување и дополнување на законот за земјоделско земјиште

Закон за земјоделство и рурален развој

Закон за изменување и дополнување на законот за земјоделство и рурален развој

Закон за изменување и дополнување на законот за органско земјоделско производство

Закон за изменување и дополнување на законот за производи за заштита на растенијата

Закон за изменување и дополнување на законот за производи за заштита на растенијата

Закон за изменување и дополнување на законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија

Закон за изменување и дополнување на законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија

Закон за семенски и саден материјал за земјоделски растенија – Пречистен текст

Закон за изменување и дополнување на законот за тутун и тутунски производи

Закон за изменување и дополнување на законот за тутун и тутунски производи

Закон за изменување и дополнување на законот за шумарска и ловна инспекција

Закон за изменување и дополнување на законот за шумарска и ловна инспекција

Закон за изменување и дополнување на законот за шумите

Закон за изменување и дополнување на закон за виното