Training on negotiation, communication, presentation skills,21-29 November, 2009, Herrsching, Germany (Gallery)

88