KOSOVO*

Të nderuar aplikantë të mundshëm,

Grupi i Përhershëm i Punës për Zhvillimin Rural Rajonal (SWG) po kërkon aplikime nga aplikantë të kualifikuar në shtetet/territoret e Ballkanit Perëndimor si Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë*, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Serbi për të aplikuar për kosto financimi për trajnimin profesional në turizëm, bujqësi dhe sektorë të tjerë ndërsektorial si Zhvillimi i Biznesit dhe TIK (ICT), të identifikuar si të rëndësishëm për diversifikimin ekonomik në zonat rurale.

RFA përbëhet nga seksionet kryesore të mëposhtme:

 1. Përshkrimi i projektit
 2. Aplikantët e pranueshëm
 3. Veprimtaritë ilustruese që do të financohen sipas kësaj RFA
 4. Informacion mbi Administrimin e Mbeshtetjes
 5. Kërkesat për dorëzim
 6. Informacioni i shqyrtimit të aplikimit

Në varësi të disponueshmërisë së fondeve, SWG synon të financojë koston për certifikatën e marrë për trajnimin profesional në turizëm, bujqësi dhe sektorë të tjerë ndërsektorial si Zhvillimi i Biznesit dhe TIK (ICT), të identifikuar si të rëndësishëm për diversifikimin ekonomik në zonat rurale, për trajnimin që do të merret ndërmjet 28 Shtator 2022 dhe përfundon më 30 Qershor 2024.

Kjo RFA është një proces aplikimi me dy faza. Në fazën e parë, aplikantëve u kërkohet të paraqesin një Aplikim për financimin e trajnimit profesional në formatin e bashkangjitur, i cili do të shqyrtohet nga Komiteti i Vlerësimit të SWG-së. Aplikantët do të njoftohen nëse aplikimi i tyre për trajnim kualifikohet për rimbursim. Në fazën e dytë, aplikanti do t’i dërgojë SWG-së certifikatën e marrë, sipas së cilës SWG do t’i rimbursojë aplikantit financimin deri në 300 EUR bruto duke përfshirë të gjitha taksat përkatëse të kostos së trajnimit.

Mundësitë e financimit do t’u jepen aplikantëve reagues, aplikimet e të cilëve plotësojnë më së miri kërkesat e kësaj RFA, mbi bazën “i pari vjen i pari përfiton”.

SWG kërkon që Aplikimi për financimin e trajnimit profesional të dorëzohet në mënyrë elektronike (me e-mail) në Sekretariatin e SWG në swgsecretariat@swg-seerural.org  duke filluar nga 28 Shtatori 2022 deri më 31 Marsh 2023.

SWG rezervon të drejtën të financojë ndonjë ose asnjë nga aplikimet e dorëzuara. Hapja e kësaj RFA nuk përbën një zotim shpërblimi nga ana e SWG, dhe as nuk e detyron SWG të paguajë për çdo kosto të shkaktuar në përgatitjen dhe dorëzimin e një aplikimi. Gjithashtu, SWG rezervon të drejtën të refuzojë një ose të gjitha aplikimet e pranuara. Të gjitha shpenzimet e përgatitjes dhe dorëzimit janë nën shpenzimet e vetë aplikantit.

RFA SWG FINANCIMI PER TRAJNIM PROFESIONAL

ANEKS 1 APLIKIM I DETAJUAR PER TRAJNIM PROFESIONAL

ANEKS 1.a APLIKIM I DETAJUAR PER TRAJNIM PROFESIONAL

ANEKS 2 KERKESE PER RIMBURSIM

ANEKS 3 LISTA E BESHKIVE RURAL

* Ky përcaktim është pa paragjykim ndaj qëndrimeve mbi statusin dhe është në përputhje me UNSCR 1244/1999 dhe Opinionin e ICJ-së për shpalljen e pavarësisë së Kosovës.

………………………..

Potencijalni korisnici,

Stalna Radna Grupa za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG) objavljuje poziv za podnošenje prijava za finansiranje troškova stručnog osposobljavanja u turizmu, poljoprivredi i drugim sektorima kao što su unaprjeđenje poslovanja, informacione i komunikacione tehnologije (ICT), identifikovane kao važne za ekonomsku diversifikaciju ruralnih područja zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*[1], Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Program za finansiranje stručnog osposobljavanja se sastoji od sledećih glavnih segmenata:

 1. Opis projekta
 2. Prihvatljivi korisnici
 3. Aktivnosti koje su predmet finansiranja u okviru programa podrške
 4. Informacije o dodjeli sredstava
 5. Podnošenje dokumentacije
 6. Informacije o statusu prijave

U zavisnosti od raspoloživosti sredstava, SWG opredjeljuje sredstava za finansiranje završene obuke, zaključno sa dobijanjem sertifikata u periodu između 28. septembra 2022. godine zaključno sa 30. junom 2024. godine sa ciljem stručnog osposobljavanja kandidata u turizmu, poljoprivredi i drugim sektorima kao što su unapređenje poslovanja, informacione i komunikacione tehnologije (ICT), identifikovane kao važne za ekonomsku diversifikaciju ruralnih područja.

Ovaj  program se implementira u dve faze. U prvoj fazi, od kandidata se traži da podnesu Prijavu za finansiranje stručne obuke u priloženom formatu, koju će pregledati SWG Komisija za ocjenjivanje kandidata. Kandidati će biti obaviešteni da li njihova prijava za obuku ispunjava uslove za refundiranje troškova. U drugoj fazi kandidati će dostaviti SWG-u dobijeni sertifikat na osnovu kojeg će SWG nadoknaditi sredstva do 300.00 EUR bruto iznosa uključujući sve uračunate poreze troškova obuke.

Novčana sredstva će biti dodijeljena izabranim kandidatima čija prijava najbolje ispunjava uslove ovog programa po redosledu kojim aplikacije budu primljene.

Prema pravilima SWG-a zahtev za prijavu za finansiranje stručnog osposobljavanja podnosi se elektronskom poštom SWG Sekretarijatu na e-mail: swgsecretariat@swg-seerural.org od 28. septembra 2022. godine do 31. marta 2023. godine.

SWG zadržava pravo da finansira bilo koju ili nijednu od podnetih prijava. Objava ovog Programa ne predstavlja obavezu dodjele sredstava od strane SWG-a, niti obavezuje SWG da plati sve troškove nastale u pripremi i podnošenju prijave. Dalje, SWG zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve primljene prijave. Svi troškovi pripreme i podnošenja prijave snosi podnosilac prijave.

PROGRAM STRUCNOG OSPOSOBLJAVANJA SWG FINANSIRANJE

Prilog 1 Prijava za stručno osposobljavanje

Prilog 1.a Detaljna prijava za stručno osposobljavanje

Prilog 2 Zahtev za refundaciju troškova

Prilog 3 Lista ruralnih opstina

[1] Ovo određivanje ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.