SERBIA

Potencijalni korisnici,

Stalna Radna Grupa za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG) objavljuje poziv za podnošenje prijava za finansiranje troškova stručnog osposobljavanja u turizmu, poljoprivredi i drugim sektorima kao što su unapređenje poslovanja, informacione i komunikacione tehnologije (ICT), identifikovane kao važne za ekonomsku diversifikaciju ruralnih područja zemalja/teritorija Zapadnog Balkana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*[1], Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Program za finansiranje stručnog osposobljavanja se sastoji od sledećih glavnih segmenata:

  1. Opis projekta
  2. Prihvatljivi korisnici
  3. Aktivnosti koje su predmet finansiranja u okviru programa podrške
  4. Informacije o dodjeli sredstava
  5. Podnošenje dokumentacije
  6. Informacije o statusu prijave

U zavisnosti od raspoloživosti sredstava, SWG opredjeljuje sredstava za finansiranje završene obuke, zaključno sa dobijanjem sertifikata u periodu između 28. septembra 2022. godine zaključno sa 30. junom 2024. godine sa ciljem stručnog osposobljavanja kandidata u turizmu, poljoprivredi i drugim sektorima kao što su unapređenje poslovanja, informacione i komunikacione tehnologije (ICT), identifikovane kao važne za ekonomsku diversifikaciju ruralnih područja.

Ovaj  program se implementira u dve faze. U prvoj fazi, od kandidata se traži da podnesu Prijavu za finansiranje stručne obuke u priloženom formatu, koju će pregledati SWG Komisija za ocjenjivanje kandidata. Kandidati će biti obaviešteni da li njihova prijava za obuku ispunjava uslove za refundiranje troškova. U drugoj fazi kandidati će dostaviti SWG-u dobijeni sertifikat na osnovu kojeg će SWG nadoknaditi sredstva do 300.00 EUR bruto iznosa uključujući sve uračunate poreze troškova obuke.

Novčana sredstva će biti dodijeljena izabranim kandidatima čija prijava najbolje ispunjava uslove ovog programa po redosledu kojim aplikacije budu primljene.

Prema pravilima SWG-a zahtev za prijavu za finansiranje stručnog osposobljavanja podnosi se elektronskom poštom SWG Sekretarijatu na e-mail: swgsecretariat@swg-seerural.org od 28. septembra 2022. godine do 31.marta 2023. godine.

SWG zadržava pravo da finansira bilo koju ili nijednu od podnetih prijava. Objava ovog Programa ne predstavlja obavezu dodjele sredstava od strane SWG-a, niti obavezuje SWG da plati sve troškove nastale u pripremi i podnošenju prijave. Dalje, SWG zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve primljene prijave. Svi troškovi pripreme i podnošenja prijave snosi podnosilac prijave.

PROGRAM STRUCNOG OSPOSOBLJAVANJA SWG FINANSIRANJE – SRB

Prilog 1 Prijava za stručno osposobljavanje- SRB

Prilog 1.a Detaljna prijava za stručno osposobljavanje-SRB

Prilog 2 Zahtev za refundaciju troškova – SRB

Prilog 3 Lista ruralnih opstina

[1] Ovo određivanje ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.