Open Call for People-to-People actions

2683

Dear Applicants,

The Regional Rural Development Standing Working Group (SWG) is welcoming applications from qualified applicants in the Western Balkans countries/territories of Albania, Bosnia and Herzegovina, Kosovo*, North Macedonia, Montenegro, and Serbia  to apply for funding for People-to-People (P2P) actions/events like small fairs, sales manifestations, promotional agriculture and tourism actions for beneficiaries from rural municipalities all over the Western Balkans and capacity building activities for rural entrepreneurs, including women, youth, people with disabilities and returnees.

SWG intends to fund the implementation of approximately 40 “People-to-People (P2P)” actions to be held between March 2023 and December 2023. The available local subsidy per action/event is up to 2,500 EUR.

Eligible applicants are:

 • Micro Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs)
 • Business Support Organizations (BSOs): chambers, clusters, associations, incubators, innovation centers etc.
 • Local Government entities, local and regional development agencies
 • Non-Governmental Organizations (NGOs)
 • Educational institutions and training centers; and
 • Coalitions of these entities.

Application package:

 1. Request for Application for People – to – People Actions

2. Annex 1 Application for P2P

3. Annex 2 Budget

4. Annex 3 P2P Indicators

5. Annex 4 List of rural municipalities

The activity is part of the Project: Promotion of Economic Diversification in Rural Areas of South-Eastern Europe (SEDRA II) in SEE – Value chain capacity building on agriculture and rural tourism to promote employment opportunities financially supported by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development and implemented by SWG RRD in partnership with GIZ.

You can find more information about Open Call for People-to People actions and application process in all Western Balkan languages on the links below ⬇️

Të nderuar aplikantë të mundshëm,

Grupi i Përbashkët i Punës për Zhvillim Rural Rajonal (SWG) po kërkon aplikime nga aplikantë të kualifikuar në shtetet/territoret e Ballkanit Perëndimor si Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë*, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi dhe Serbi (WB 6) për të aplikuar për aktivitete/evente Njerëzit për Njerëzit (P2P) si panaire të vogla, manifestime shitjesh, aktivitete promovuese të bujqësisë dhe turizmit për përfituesit nga bashki rurale në të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe aktivitete për ngritjen e kapaciteteve për sipërmarrësit ruralë, duke përfshirë gratë, të rinjtë, personat me aftësi të kufizuara dhe emigrantë të rikthyer.

Në varësi të disponueshmërisë së fondeve, SWG synon të financojë zbatimin e rreth 40
aktiviteteve “Njerëz për Njerëzit (P2P)” që do të mbahen midis Marsit 2023 dhe Dhjetorit 2023. Subvencionimi lokal i disponueshëm për aktivitet/ngjarje është deri në 2,500 EUR.

APLIKANTËT E PRANUESHËM

 • Sipërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme (MSME)
 • Organizatat për Mbështetjen e Biznesit (BSOs): dhomat, grupimet, shoqatat,
  inkubatorët, qendrat e inovacionit etj.
 • Subjektet e qeverisjes vendore, agjencitë e zhvillimit vendor dhe rajonal
 • Organizatat Joqeveritare (OJQ)
 • Institucionet arsimore dhe qendrat e trajnimit; dhe
 • Koalicionet e këtyre subjekteve
 1. RFA P2P_ALB
 2. Aneks 1- Aplikim per P2P
 3. Aneks 2 Buxheti
 4. Aneks 3- P2P Indikatoret
 5. Aneks 4 List of rural municipalities

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Potencijalni korisnici,

Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj (SWG) objavljuje poziv za podnošenje prijava za finansiranje aktivnosti „ljudi -ljudima” (People-to-People (P2P)) u ruralnim područjima zemalja/teritorija Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova*, Severne Makedonije, Crne Gore i Srbije (ZB 6). Podrška se odnosi na organizaciju sajmova i manifestacija koje podržavaju promociju i valorizaciju proizvoda u sektoru poljoprivrede i
turizama kao i aktivnosti za izgradnju kapaciteta preduzetnika iż ruralnih područja, uključujući žene, mlade, osobe sa invaliditetom i povratnike.

U zavisnosti od raspoloživosti sredstava, SWG namerava da finansira sprovođenje približno 40 aktivnosti “ljudi -ljudima” (People-to-People (P2P)) koje će se organizovati u periodu od marta 2023. do decembra 2023. godine. Maksimalni iznos sredstva za finansiranje po aktivnosti/događaju je do 2.500 EUR.

Prihvatljivi aplikanti:

• Mikro mala i srednja preduzeća (MMSP)
• Organizacije za poslovnu podršku : privredne komore, klasteri, udruženja, inkubatori,
inovacioni centri itd.
• Lokalne samouprave, lokalne i regionalne razvojne agencije
• Nevladine organizacije (NVO)
• Obrazovne institucije i centri za obuku; i
• Udruženja svih predhodno navedenih pravnih subjekata

 1. Zahtev za podnosenje aplikacija (RFA) za aktivnost ljudi-ljudima BHS
 2. Aneks 1 Aplikacija P2P BHS
 3. Aneks 2 Budzet BHS
 4. Aneks 3 P2P Indikatori BHS
 5. Aneks 4 Lista ruralnih opstina

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Почитувани идни кандидати,

Постојаната Работна Група за Регионален Рурален Развој (SWG) објавува повик за
апликации од квалификувани кандидати во земјите/териториите на Западен Балкан,
Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*, Северна Македонија, Црна Гора и Србија (ЗБ 6) за да аплицираат за финансирање на активноста People-to-People (P2P) преку
настан/манифестација/активност како што се мали саеми, продажни манифестации,
промотивни акции за земјоделство и туризам за корисници од руралните општини од
целиот Западен Балкан и активности за градење капацитети за руралните претприемачи, вклучувајќи жени, млади, лица со посебни потреби и повратници.

Во зависност од расположливите средства, SWG има намера да финансира
имплементација на приближно 40 “People-to-People (P2P)” активности кои ќе се одржат
помеѓу март 2023 и декември 2023 година. Достапната локална субвенција по настан/манифестација/активност е до 2.500 ЕУР.

КВАЛИФИКУВАНИ КАНДИДАТИ

 • Микро мали и средни претпријатија (ММСП)
 • Организации за поддршка на бизнисот (ОБО): комори, кластери, здруженија,
  инкубатори, иновативни центри итн.
 • Субјекти на локалната самоуправа, агенции за локален и регионален развој
 • Невладини организации (НВО)
 • Образовни институции и центри за обука; и
 • Коалиции на овие субјекти
 1. Повик за Аплицирање 
 2. Aнекс 1 АПЛИКАЦИЈА ЗА ПОДДРШКА P2P
 3. Aнекс 2 Буџет
 4. Aнекс 3 P2P Индикатори
 5. Aнекс 4 List of rural municipalities

__________________________

* This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244/1999 and the ICJ Opinion on the Kosovo declaration of independence